Odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu

Martina Zimová

Přílepy 258

Přílepy 769 01

IČO: 87766868

Tel: 603 269 869

e-mail: info@ebon.cz

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Vrácení platby

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme převod financí na Vámi stanovený bankovní účet, nebo stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Vrácení zboží

Zboží bez zbytečných odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu:

Martina Zimová – www.ebon.cz

Přílepy 258

769 01  Přílepy

2.3 Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:

Martina Zimová – www.ebon.cz

Přílepy 258

769 01  Přílepy

IČO: 87766868

e-mailová adresa: info@ebon.cz

telefonní číslo: 603 269 869

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží do 14 dní od převzetí:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………..

Číslo objednávky:……………………………………………………………………………

Peněžní prostředky budou vráceny na účet č. ………………………………………….

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………………….

e-mail a telefon spotřebitele:………………………………………………………………

V…………...........… dne…………………..

-----------------------------------------------------

                  podpis